El Despatx Peiró Advocats- Assessors® es troba ubicat al cor de la ciutat de Lleida, just darrera l’ estàtua més notòria de la província, la de Indivil i Mandoni, en l’ Arc del Pont de la ciutat.

El Despatx Peiró Advocats- Assessors®, desplega un esforç important per garantir la formació continuada dels seus membres, així com en la permanent millora dels medis tècnics que serveixen al desenvolupament de la seva activitat.

La mida i l’ organització del treball de Peiró Advocats- Assessors® permeten dedicar a cada cas i client, els professionals i els mitjans que resultin més adequats per a la solució dels assumptes que se li sometent.
Per a això el Despatx compta amb especialistes en totes i cada una de les branques del Dret que, atenent a les circumstàncies de cada cas concret, s’ estructuraran en equips de treball definits segons la major o menor complexitat de l’ actuació que es planteja, la naturalitat del treball que es demana i les especials característiques del sector o sectors en els que el client exerceix la seva activitat.

Amb això es procura que les solucions ofertes es corresponguin amb les particularitats de cada sector i amb les característiques i necessitats del negoci dels clients, de manera que es garanteixi sempre la màxima qualitat i eficàcia en la presentació del servei i, al temps, es minimitzi el cost del mateix.