DRET DE FAMILIA

El Dret de família es el Conjunt de normes e institucions jurídiques, que regulen les relacions personals y patrimonials dels membres que integren la família, entre sí y respecte de tercers.

DRET CIVIL

El Dret civil es el conjunt de normes jurídiques y principis del dret que regulen les relacions personals i patrimonials, voluntàries o forçoses, entre persones privades o publiques, tant fiques com jurídiques, de caràcter privat y públic, es tracta doncs del compendi de principis i normes jurídiques que regulen les relacions patrimonials i vincles subjectius de les persones.

DRET PENAL

El Dret Penal es el conjunt de principis i regles jurídiques que determinen les infraccions, les penes o sancions, y les relacions del Estat amb les persones amb motiu de les infraccions o per a prevenir-les.

DRET ADMINISTRATIU

El Dret Administratiu es aquella rama del ordenament jurídic que regula les relaciones entre les persones y entitats privades, amb les Administracions Públiques, tant a nivell local, com autonòmic com estatal.

DRET DEL TREBALL

El dret del treball, o dret laboral, es una rama del Dret basada en principis i normes jurídiques que tenen per objecte la tutela del treball humà realitzat de forma lliure, per compte d’altre, en una relació de dependència y a canvi d’una contraprestació. En definitiva, regula les relacions entre empreses i treballadors, i amb la Seguretat Social.

DRET MERCANTIL I DRET SOCIETARI

El Dret Mercantil es aquella rama del Dret que regula el conjunt de normes relatives als comerciants i empreses en el exercici de la seva professió, i regula els actes mercantils i de comerç legalment configurats, i les relacions jurídiques d’aquestes.

DRET BANCARI

El Dret Bancari es el conjunt de normes que regulen les activitats bancàries i financeres en general, referides a les relacions entre els particulars i les entitats bancàries, i entre aquestes i el Estat.

DRET URBANISTIC

El Dret Urbanístic es una branca del Dret administratiu formada per el conjunt de normes jurídiques que regulen el urbanisme, la ordenació del territori y el us del sòl urbà i rústic. Per tant es el dret que fixa les concretes facultats i obligacions del propietari del sòl.

DRET FISCAL I TRIBUTARI

El Dret tributari, o dret Fiscal es una rama del Dret Públic, que estudia les normes jurídiques a través de les quals l’Estat, la Comunitat Autonómica o la administració Local, exerceix el seu poder tributari amb el propòsit de obtenir dels particulars ingressos que serveixen per sufragar la despesa pública.

DRET DE CIRCULACIÓ

El Dret de circulació, es el compendi de normativa que regula tots aquells aspectes relacionats amb els vehicles de tracció mecànica o que circulen per carrils de circulació, o vorera, tant com a conductor, passatger, vianant, o com a conseqüència d’haver sofert un accident.

ALTRES MATERIES